top of page

Privacyverklaring

De privacy van bezoekers van deze website en haar klanten/prospects. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als klant/
prospect worden verstrekt aan Voordeligaanbod, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent
vastgelegd. Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt  Voordeligaanbod zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de itvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden Vragen om uw  uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig

  • hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevensgewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  •  Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Als Voordeligaanbod zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen.

 

Nieuwsbrief en marktinformatie

Wij bieden een nieuwsbrief en marktinformatie aan waarmee wij onze relaties en geïnteresseerden informeren over ontwikkelingen, onze 
standpunten en onze diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief marktinformatie bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit  noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele
telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Voordeligaanbod beter te laten functioneren en het web bezoek te
monitoren, zodat Voordeligaanbod na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Voordeligaanbod gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

 

Beveiliging

Voordeligaanbod heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam:             Voordeligaanbod

Adres:                       Schelluinsevliet 23 4203NB Gorinchem

Telefoon:                   +31 (0) 782039303

Email algemeen:         info@voordeligaanbod.nl

Website:                   www.voordeligaanbod.nl

Kvk nummer:              70699879

Cire-Id:                     I-21330120

Openingstijden:         Maandag t/m vrijdag van 09:30 uur tot 17:30 uur

bottom of page