top of page

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Voordeligaanbod: de website voordeligaanbod.nl, overige websites die doorlinken naar
voordeligaanbod.com en de ondersteunende diensten door voordeligaanbod;
 

Contractant: degene die een contract af wil sluiten of verhuisbericht wil doorgeven via voordeligaanbod met één van de deelnemende Energieleveranciers, Waterleveranciers, Internet, Verzekeraars, Telecomleveranciers waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;
 

Leverancier: Energieleveranciers, Waterleveranciers, Internet, Verzekeraars, Telecomleveranciers met wie de contractant na tussenkomst van Voordeligaanbod een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de energieleveranciers, waterleveranciers, internet, verzekeraars, telecomleveranciers van toepassing zijn.
 

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door Voordeligaanbod één of meer diensten worden verricht;
 

Diensten : de door Voordeligaanbod te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en leveranciers, verkoop van energie-, water-, internet, verzekeringen en mobiel  en andere breedbanddiensten en overige producten.


Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de leveranciers en deze leveranciers door Voordeligaanbod.

 

Artikel 2: Onderwerp 

Voordeligaanbod verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

 

Artikel 3: Bepalingen

1. Door gebruik te maken van de diensten van Voordeligaanbod verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor Voordeligaanbod niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en sub-leden.

2. De dienstverlening van Voordeligaanbod aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende leveranciers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de leverancier. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via Voordeligaanbod aangevraagde abonnement bij de leverancier is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen Voordeligaanbod en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door Voordeligaanbod geleverde diensten, dit ter beoordeling van Voordeligaanbod.
 

Artikel 4: Medewerking door de contractant

1. De contractant zal voor zover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan Voordeligaanbod verstrekken, aan werknemers van Voordeligaanbod of aan door Voordeligaanbod ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen  zodat Voordeligaanbod haar diensten naar behoren kan verlenen.

2. De werknemers van Voordeligaanbod of van de door Voordeligaanbod ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.  Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook. 

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

1. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Voordeligaanbod aanwendt bij het verrichten van de dienst.

2. De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door Voordeligaanbod vervaardigde gegevens, zoals rapporten,  adviezen en documentatie, berusten bij Voordeligaanbod . De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

3. Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen  willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van Voordeligaanbod op de hoogte te stellen. De contractant dient Voordeligaanbod terstond in te lichten.

Artikel 7: Tarieven

Alle door Voordeligaanbod vermelde tarieven zijn afkomstig van de leveranciers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, netwerkkosten, belastingen, aansluitkosten, modemkosten en assurantiebelasting andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de leverancier daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met Voordeligaanbod, contractanten zullen door de betreffende leverancier op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. Voordeligaanbod zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8: Beschikbaarheid van energie diensten

Alle zoekresultaten op Voordeligaanbod zijn onder voorbehoud en Voordeligaanbod kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij Voordeligaanbod aangezien Voordeligaanbod zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van Voordeligaanbod zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

 

Artikel 9: Betaling

1. De leverancier brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door  de leverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de leverancier worden verwerkt zonder tussenkomst van Voordeligaanbod. Voordeligaanbod kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de leverancier en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan. 2. Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de leverancier hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 10: De overeenkomst

1. De overeenkomst tussen contractant en Voordeligaanbod wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en Voordeligaanbod wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde abonnementen en / of verhuisberichten van contractant bij de betreffende leverancier automatisch beëindigt.

 

2. De overeenkomst tussen contractant en de leverancier wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Leverancier wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd met een modelcontract voor onbepaalde tijd tegen een variabel tarief.

 

3. De Leveranciers en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door Voordeligaanbod verstrekte algemene voorwaarden van de Leverancier bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlenging)termijn tenzij:

   a. met de contractant anders is overeengekomen; 

   b. de contractant er voor kiest de contractueel overeengekomen boete in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te voldoen;
   c. zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.
   d. De opzegging dient rechtstreeks te geschieden bij de leverancier met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door Voordeligaanbod verstrekte leveringsvoorwaarden van de leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 11: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de  wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij: 


1. surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
2. b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Voordeligaanbod is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van Voordeligaanbod bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

2. De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Voordeligaanbod vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

 

Artikel 13: Statistische informatie

De Voordeligaanbod website maakt gebruik van google analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door google Inc. (‘google’). google analytics maakt  gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Voordeligaanbod website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Voordeligaanbod website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. google mag deze informatie aan derden verschaffen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de Voordeligaanbod website kunt benutten. Door gebruik te maken van de Voordeligaanbod website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Artikel 14: Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Voordeligaanbod.

 

Artikel 15: Slotbepaling

1. Voordeligaanbod heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. 

2. Indien Voordeligaanbod de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Voordeligaanbod de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

3. Met betrekking tot algemene voorwaarden van leveranciers:
   -1. Leverancier kan zonder tussenkomst van Voordeligaanbod haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de
contractant, Voordeligaanbod heeft geen invloed op beslissingen van leverancier en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel
verantwoordelijk worden gehouden;

   -2. indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van leverancier niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst
tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de leverancier indien dit is opgenomen in de algemene
voorwaarden van de leverancier waarmee contractant een overeenkomst aangaat;

   -3. opzeggen dient te gebeuren bij de leverancier volgens de in de algemene voorwaarden van leverancier vermelde voorwaarden,
opzegging van uw overeenkomst met leverancier dient niet bij Voordeligaanbod te worden ingediend.

   -4. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

   -5. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam:             Voordeligaanbod

Adres:                      Schelluinsevliet 23 4203NB Gorinchem

Telefoon:                  +31 (0) 782039303

Email algemeen:        info@voordeligaanbod.nl

Website:                  www.voordeligaanbod.nl

Kvk nummer:              70699879

Openingstijden:         Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur

bottom of page